บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 125 อาคาร ACME ชั้น 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร : +(66) 2612-0322-30
แฟกซ์ : +(66) 2612-0331

อีเมล์ : info.etl@ebara.com

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงานและคลังสินค้า)

เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
เลขที่ 56/19 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทร : +(66) 2529-3643, +(66) 2529-3648
แฟกซ์ : +(66) 2529-3628

อีเมล์ : info.etl@ebara.com 

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานสาขาภูเก็ต)

เลขที่ 107/33 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
โทร : +(66) 76-526-007-8
อีเมล์ : kittisak.c@ebara.co.th

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานสาขาย่างกุ้ง)

ห้อง 1216 ชั้น 12 เมียนมาร์เซ็นเตอร์ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 192
ถนนเจดีย์กาบาเอ เขตการปกครองบาฮาล
จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โทร : +(95) 1-934-5065/66/67/68 ต่อ 3221
แฟกซ์ : +(95) 1-934-5069
อีเมล์ : info.etl@ebara.com

ติดต่อเรา