นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทเอบาร่า

(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

เอบาร่า คอร์ปอร์เรชัน และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงหน้าที่ต่อสังคมในฐานะบริษัทแห่งหนึ่งในการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนมีอยู่ และจะปฏิบัติตาม “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศญี่ปุ่น (Act on the Protection of Personal Information)” รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีผลบังคับในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ในการได้มาซึ่ง ใช้ และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจะปฏิบัติตามหลักการที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเหมาะสมและมีความเป็นธรรมรวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ และอื่นๆ ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทของเราจะทำให้กฎและระเบียบต่างๆ ในเรื่องการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความชัดเจน และ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อยืนยันว่าพนักงานของเราทุกคนตระหนักถึงกฎและระเบียบต่างๆ ดังกล่าว เพื่อพนักงานเหล่านั้นจะได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้ (รวมทั้งข้อมูลที่จัดว่าเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่บัญญัติในมาตรา 4 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (The EU General Data Protection Rules) (ต่อไปนี้เรียกว่า “จีดีพีอาร์”)

หมวดที่ 1 การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มบริษัทของเรา

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลและฐานของกฎหมาย

กลุ่มบริษัทของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอิงตามฐานของกฎหมายดังนี้
(1) ข้อมูลหุ้นส่วนทางธุรกิจ
(ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่ทำงาน แผนก ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่นๆ)
1 จำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา
 • เพื่อลงนามและปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ และการบริหารจัดการหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว
 • เพื่อบำรุงรักษา บริหารจัดการ และให้บริการหลังการขายสำหรับ สินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้ส่งมอบ
 • เพื่อติดต่อสื่อสารตามที่จำเป็นในการส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ และเพื่อขนส่งสินค้า และอื่นๆ
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นใดของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อแจ้งหนี้และตกลงยอมรับค่าสินค้าและบริการต่างๆ และเพื่อคงไว้ซึ่งข้อเรียกร้อง
 • เพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถามและให้ความคิดเห็นแก่กลุ่มบริษัท
 • เพื่อลงนามและปฏิบัติตามสัญญากับหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา และการติดต่อสื่อสารอื่นใดตามที่จำเป็นไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • เพื่อนำมาตรการต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ และเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • กรณีอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
2 จำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • เพื่อส่งมอบข้อมูลและส่งโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ทางอีเมล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์และข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลอื่นๆ
 • เพื่อส่งมอบข้อมูลและส่งโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ทางอีเมล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดอีเมลอ่านและข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ของหุ้นส่วนทางธุรกิจที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 • เพื่อการวิจัยตลาด และการวิจัยและการศึกษาอื่นๆ ที่ได้กระทำโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลอื่นๆ
 • เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ราคาสินค้าและแคมเปญต่างๆ และอื่นๆ
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ และอื่นๆ ขององค์กร ซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าภาพจัดงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของงาน รวมทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสารอื่นใดตามที่จำเป็น
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
 • เพื่อบริหารจัดการการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ
 • เพื่อการตรวจสอบทางบัญชีต่างๆ (รวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายในทางบัญชี)
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุใน “ข้อ 5 การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล”
3 ตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท
(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้น
(ชื่อ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ วันที่ซื้อหุ้น และข้อมูลอื่นๆ)
1 เป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติ
 • เพื่อใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทประเทศญี่ปุ่น (Companies Act)
 • เพื่อบริหารจัดการผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นตามมาตรฐานที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่าง
2 จำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลโดยการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • เพื่อนำมาตรการต่างๆ มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
(3) ข้อมูลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
(ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด และข้อมูลอื่นๆ)
1 เป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • เพื่อการฝึกงานและบริการการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน (รวมถึงการใช้ข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในอนาคต)
 • เพื่อให้ข้อมูลองค์กรและเพื่อการติดต่อตามที่จำเป็นกับผู้สมัครงานเพื่อการจ้างงานกับกลุ่มบริษัท
 • เพื่อดำเนินการกับข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการว่าจ้างหลังจากผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเป็นข้อมูลพนักงานให้แก่กลุ่มบริษัทหลังจากที่ผู้สมัครงานดังกล่าวได้ร่วมงานกับบริษัทแล้ว
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจว่าจ้าง / ปฏิเสธการว่าจ้าง
 • เพื่อส่งข้อมูลงานอีเวนต์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ไปยังผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงาน
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจว่าจ้าง / ปฏิเสธการว่าจ้าง โดยการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์
ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้าไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริษัท ผู้จัดหาสินค้าอาจปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริษัท การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ หรือการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มบริษัท

 

2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะเก็บข้อมูลที่ใช้ในการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดเจ็ดปีหลังจากที่พนักงานเกษียณอายุงาน และข้อมูลของผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการว่าจ้างจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดหนึ่งปีหลังจากที่ขั้นตอนการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จะเก็บไว้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาและการใช้ข้อมูลตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นส่วนระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่กำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงจะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการได้มาและใช้ข้อมูล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และความจำเป็นทั้งในแง่ของกฎหมายหรือการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้

 

3. การส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

กลุ่มบริษัทจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้; อย่างไรก็ตาม การส่งมอบข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ข้อมูลร่วมกันหรือการส่งข้อมูล ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือการส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม
(1) โดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
(2) เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละประเทศ
(3) เมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อรักษาชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลกระทำได้ยาก
(4) ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขหรือการส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดี และการขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลกระทำได้ยาก
(5) ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือแก่รัฐหรือหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นและอื่นๆ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะและการขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลอาจขัดขวางการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว หรือ
(6) การให้ข้อมูลเมื่อมีการสานต่อธุรกิจอันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ การโอนกิจการ หรือเหตุอื่นๆ

 

4. การส่งมอบข้อมูลให้อยู่ในความรับผิดชอบ

กลุ่มบริษัทอาจว่าจ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินงานในบางส่วนให้แก่กลุ่มบริษัท และอาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับเหมาดังกล่าวเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน ในกรณีดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะบริหารจัดการและควบคุมผู้รับเหมาจากภายนอกอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง การทำสัญญากับผู้รับเหมาจากภายนอกดังกล่าวในเรื่องการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างของผู้รับเหมาจากภายนอกที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ที่ปรึกษา บริษัทที่ให้บริการสรรหาบุคลากร บริษัทที่ให้บริการคลาวด์ เซอร์วิส และบริษัทที่ให้บริการฝึกอบรม

 

5. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
(1) การแบ่งปันข้อมูลโดยกลุ่มบริษัท
เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทได้รับมาตามรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจและตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น โดยจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวภายในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท (“ต่อไปนี้เรียกว่า “สินค้าและบริการต่างๆ”) ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท
1 ขอบเขตของผู้ที่แบ่งปันข้อมูล
กลุ่มบริษัท (รวมถึงกลุ่มบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ)
กรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก link นี้สำหรับข้อมูลกลุ่มบริษัทที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และอ้างอิงจาก link นี้สำหรับข้อมูลกลุ่มบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ
2 วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของผู้แบ่งปันข้อมูล
 • เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท
 • เพื่อลงนามและปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ และการบริหารจัดการหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา
 • เพื่อลงนามและปฏิบัติตามสัญญากับหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา และการติดต่อสื่อสารอื่นใดตามที่จำเป็นไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • เพื่อนำมาตรการต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ และเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • เพื่อการตรวจสอบทางบัญชีต่างๆ (รวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายในทางบัญชี)
 • เพื่อให้กลุ่มบริษัททั้งกลุ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอื่นใดของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อส่งมอบข้อมูลและส่งโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ทางอีเมล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์และข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลอื่นๆ
 • เพื่อส่งมอบข้อมูลและส่งโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ทางอีเมล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดอีเมลอ่านและข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ของหุ้นส่วนทางธุรกิจที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 • เพื่อดำเนินการกับข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการว่าจ้างหลังจากผ่านขั้นตอนการคัดเลือก เพื่อเป็นข้อมูลพนักงานให้แก่กลุ่มบริษัทหลังจากที่ผู้สมัครงานดังกล่าวได้ร่วมงานกับบริษัทแล้ว
 • เพื่อให้ข้อมูลองค์กรและเพื่อการติดต่อตามที่จำเป็นกับผู้สมัครงานเพื่อการจ้างงานกับกลุ่มบริษัท
 • เพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถามและให้ความคิดเห็นแก่กลุ่มบริษัท
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท
 • กรณีอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3 รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกแบ่งปัน
 • ชื่อ
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลอื่นๆ)
 • ข้อมูลที่อยู่ที่ทำงาน (ชื่อบริษัท ชื่อผู้แทน แผนก ตำแหน่งงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลอื่นๆ)
 • ข้อมูลสถานศึกษา (ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลอื่นๆ)
 • รายละเอียดข้อซักถาม (คำร้องขอ สินค้าและบริการต่างๆ และข้อมูลการซื้อสินค้าอื่นๆ ข้อมูลสัญญา ข้อมูลการใช้สินค้า ข้อมูลอื่นๆ)
 • บัญชีเพื่อการชำระค่าใช้จ่ายของหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ธนาคาร บัญชี ชื่อผู้ถือบัญชี)
4 บุคคลผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เอบาร่า คอร์ปอร์เรชัน
ที่อยู่ : 11-1 ฮาเนะดะ-อาซาฮิ-โช โอตะ-คุ กรุงโตเกียว
ผู้แทนบริษัท : มาซาโอะ อาซามิ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) การแบ่งปันข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่นนามบัตร โดยกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เช่น นามบัตรที่หุ้นส่วนทางธุรกิจและพนักงานของกลุ่มบริษัทแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และข้อมูลการติดต่อที่ปรากฏในช่องลายมือชื่ออีเมลที่พนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับมา โดยจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับกลุ่มบริษัททั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
1 อบเขตของผู้ที่แบ่งปันข้อมูล
กลุ่มบริษัท (รวมถึงกลุ่มบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ)
กรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก link นี้สำหรับข้อมูลกลุ่มบริษัทที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และอ้างอิงจาก link นี้สำหรับข้อมูลกลุ่มบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ
2 วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของผู้แบ่งปันข้อมูล
 • เพื่อลงนามและปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ และการบริหารจัดการหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา
 • เพื่อการลงนามและปฏิบัติตามสัญญากับหุ้นส่วนทางธุรกิจ การบริหารจัดการหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา และการติดต่อสื่อสารอื่นใดตามที่จำเป็นไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • เพื่อนำมาตรการต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอื่นใดของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อส่งมอบข้อมูลและส่งโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ทางอีเมล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดอีเมลอ่านและข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ของหุ้นส่วนทางธุรกิจที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 • เพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถามและให้ความคิดเห็นแก่กลุ่มบริษัท
 • กรณีอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3 รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกแบ่งปัน
 • ชื่อ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลที่ทำงาน (ชื่อบริษัท แผนก/ส่วนงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร)
 • ข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจ (ข้อมูลที่อยู่ในธุรกรรมที่ทำกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ข้อซักถาม คำร้องขอ และความเห็น)
 • ข้อมูลซึ่งรวมถึงไฟล์ข้อมูลคุกกี้และแฟ้มลงบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่อยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทที่ว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจใช้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทอย่างไร
4 บุคคลผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เอบาร่า คอร์ปอร์เรชัน
ที่อยู่ : 11-1 ฮาเนะดะ-อาซาฮิ-โช โอตะ-คุ กรุงโตเกียว
ผู้แทนบริษัท : มาซาโอะ อาซามิ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3) การแบ่งปันข้อมูลโดยบริษัทหุ้นส่วนของกลุ่มบริษัท
เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทได้รับมา โดยจะแบ่งปันให้แก่กลุ่มบริษัทและบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนที่กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอกเพื่อดำเนินงานในด้านการขาย การบำรุงรักษาสินค้า บริการหลังการขาย และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งนี้ จะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น
1 ขอบเขตของผู้ที่แบ่งปันข้อมูล
กลุ่มบริษัท และบริษัทที่กลุ่มบริษัทร่วมงานด้วย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ
2 วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของผู้แบ่งปันข้อมูล
 • เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ อย่างรวดเร็ว
 • เพื่อสรุปและปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการต่างๆ การบริหารจัดการหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ตามที่จำเป็น
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ
 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3 รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแบ่งปัน
 • ชื่อ
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลอื่นๆ)
 • ข้อมูลที่ทำงาน (ชื่อบริษัท ชื่อแผนก ตำแหน่งงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลอื่นๆ)
 • รายละเอียดข้อซักถาม คำร้องขอ สินค้าและบริการต่างๆ และข้อมูลการซื้อสินค้าอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินค้า ข้อมูลอื่นๆ
4 บุคคลผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เอบาร่า คอร์ปอร์เรชัน
ที่อยู่ : 11-1 ฮาเนะดะ-อาซาฮิ-โช โอตะ-คุ กรุงโตเกียว
ผู้แทนบริษัท : มาซาโอะ อาซามิ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

6. การถ่ายโอนข้อมูลออกนอกประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มบริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทจะดำเนินมาตรการตามที่จำเป็นเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกประเทศตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ
บริษัทบางแห่งที่อยู่ในกลุ่มบริษัทและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตั้งอยู่ในประเทศที่สามที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเพียงพอจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่นหรือคณะกรรมการแห่งทวีปยุโรป แต่กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาในเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ
ในกรณีดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะให้ความคุ้มครองข้อมูลตามที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป
กรุณาอ้างอิงจาก link นี้ สำหรับข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป

 

7. มาตรการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มบริษัทได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการถูกทำลายของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการอื่นๆ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อรับรองว่าเราได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมและแจ้งข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีที่มีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน
(2) การกำหนดกฎระเบียบในเรื่องการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • กำหนดกฎระเบียบในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการในการจัดการกับข้อมูล ผู้จัดการ/พนักงานที่รับผิดชอบ และหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล การใช้ การเก็บ การส่งมอบ การลบ การทำลายข้อมูล และอื่นๆ
(3) มาตรการการควบคุมความปลอดภัยที่เป็นระบบ
 • แต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล (หัวหน้าฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 • กำหนดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่พนักงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการ รวมทั้งกำหนดขอบเขตของพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 • สร้างระบบเพื่อแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือสัญญาณการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบภายในองค์กร
 • ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในแผนกเป็นระยะๆ รวมทั้งการตรวจสอบทางบัญชีจากแผนกอื่นๆ และบุคคลภายนอกตามที่จำเป็น
(4) ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในแผนกเป็นระยะๆ รวมทั้งการตรวจสอบทางบัญชีจากแผนกอื่นๆ
และบุคคลภายนอกตามที่จำเป็น
 • ฝึกอบรมพนักงานเป็นระยะๆ โดยอบรมในเรื่องประเด็นต่างๆ ที่ต้องทราบในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • กำหนดหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับไว้ในกฎระเบียบภายในองค์กร
(5) กำหนดหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับไว้ในกฎระเบียบภายในองค์กร
 • ในสถานที่ที่มีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการเข้า-ออกของพนักงาน และจำกัดอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จะนำเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการสูญหายของอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร และอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย เมื่อต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลออกไปนอกสถานที่ รวมทั้งเคลื่อนย้ายภายในสำนักงาน
(6) ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย เมื่อต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่ใช้
ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลออกไปนอกสถานที่ รวมทั้งเคลื่อนย้ายภายในสำนักงาน
 • ใควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เพื่อจำกัดขอบเขตของพนักงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการ
 • ใช้กลไกในการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
(7) ทำความเข้าใจระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของต่างประเทศ
 • กลุ่มบริษัทได้นำมาตรการการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้ หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจระบบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศที่เป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายระบบคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้บางส่วนข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆ ที่สำคัญที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดดังนี้

 

8. การวินิจฉัยอัตโนมัติ (Automated Decision Making)

กลุ่มบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้มอบให้ เพื่อทำการวินิจฉัยอัตโนมัติ รวมถึงการโปรไฟลิ่ง

 

9. การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปี

บุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปีจะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนพร้อมด้วยความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง

 

10. การขอให้เปิดเผยข้อมูล

คุณมีสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม
(2) สิทธิในการขอเปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
(3) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระงับการส่งมอบข้อมูลให้บุคคลที่สาม
(4) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่คุณประสงค์ที่จะขอให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัทตามที่ระบุข้างต้น กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 11 ด้านล่างกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตตามเหตุอันสมควร หลังจากที่ได้ยืนยันตัวตนของผู้ที่ร้องขอให้ดำเนินการ

 

11. ข้อซักถามและข้อร้องเรียน

ในกรณีที่คุณมีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท กรุณาติดต่อเราที่ here

 

12. การอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ

คุณมีสิทธิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถยื่นคำคัดค้านต่อหน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลที่มีเขตอำนาจเหนือภูมิลำเนาของคุณหน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก URL นี้

 

13. ติดต่อผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอบาร่า คอร์ปอร์เรชัน
ที่อยู่ : 11-1ฮาเนะดะ-อาซาฮิ-โชโอตะ-คุกรุงโตเกียว
DPO/ ผู้แทนบริษัท : มาซาโอะ อาซามิประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: โทรุ นากายามะ เจ้าหน้าที่บริหารของเอบาร่า คอร์ปอร์เรชัน
อีเมล: contact_privacy@ebara.com
ติดต่อ: ติดต่อเราที่ here

 

กลุ่มบริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามที่กลุ่มบริษัทเห็นว่าจำเป็น เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และอื่นๆ
เนื้อหาที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลบังคับ เมื่อได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท และอื่นๆ

 

ปรับปรุงเนื้อหาครั้งล่าสุดวันที่: 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565