ระบบวิศวกรรมปั้มน้้าของเอบาร่า

เราสร้างผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรตั้งแต่อุปกรณ์ระบบปั๊มจนถึงงานติดตั้งทางวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบชลประทาน ระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำในเมือง ปั๊มสำหรับโรงไฟฟ้า และระบบระบายน้ำทิ้งในอุตสาหกรรม เป็นต้น

ระบบชลประทาน

ระบบโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบระบายน้ำในเมือง

ระบบประปา

ระบบระบายน้ำในเมือง

ระบบประปา

ระบบโรงไฟฟ้า

ระบบระบายน้ำเสียชุมชน

การออกสำรวจปัญหาหน้างาน

เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อรับทราบถึงปัญหาเเละความต้องการของลูกค้า

การศึกษาวางแแผน ออกเเบบระบบเเละทำการเลือกปั๊มที่เหมาะสม

เราจะทำการออกแบบระบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับสภาพหน้างานของลูกค้า มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเเละการบำรุงรักษา เพื่อลดต้นทุนโดยรวมให้เหมาะสมเเละน้อยที่สุด

การออกแบบและผลิตอุปกรณ์

การออกแบบการผลิตและการตรวจสอบจะถูกควบคุมคุณภาพโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเอบาร่าเพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพของเอบาร่าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

การติตตั้ง

เรามีการวางมาตราฐานการติดตั้งอุปกรณ์อย่างปลอดภัยเเละเพื่อให้เเล้วเสร็จตรงตามระยะเวลาที่วางแผนไว้

การส่งมอบงาน

เราจะทดสอบการทำงานของเครื่อง และยืนยันสภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย เเละเป็นไปตามมาตราฐานของระบบการทำงานของปั๊ม

การซ่อมบำรุงหลังการขาย

เรามีมาตรฐานการบำรุงรักษาเเละเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อป้องกันความเสียหายตามความต้องการของลูกค้า

การฝึกอบรม

ขั้นตอนสุดท้ายเราได้มีการจัดการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงขึ้นตามความต้องการของลูกค้า